DanskEnglish (British)SvenskaNorsk (bokmål) Choose language: DanskEnglish (British)SvenskaNorsk (bokmål)

Leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Hosta Industries A/S, medmindre anden skriftelig aftale foreligger.

2. Tilbud og ordreindgåelse
2.1 Tilbud afgivet af Hosta Industries A/S er gældende 30 dage fra tilbudsdato. Ordrer er bindende, når skriftlig ordrebekræftelse fra Hosta Industries er afgivet. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tilbud og accept af tilbud er ordrebekræftelse gældende.

3. Levering
3.1 Levering sker ex works i henhold til gældende Incoterms. I tilfælde hvor Hosta Industries A/S ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, udskydes leveringstiden. Hosta Industries A/S skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted.

3.2 I tilfælde hvor køber ikke kan afhente leverancen på det aftalte tidspunkt, vil Hosta Industries A/S sørge for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko.

3.3. I tilfælde af forsinket levering bærer Hosta Industries A/S ikke ansvar for indirekte tab, såsom tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller -omkostninger.

4. Pris og betaling
4.1. Med mindre andet er angivet, er alle priser oplyst af Hosta Industries A/S i danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter. Hosta Industries A/S forbeholder sig retten til prisregulering i forhold til ændring i offentlige afgifter, fragt, forsikring samt pris- og lønstigninger, herunder ændring i priser fra underleverandører samtprisændringer på materialer.

4.2. Emballage i form af EUR-paller samt Hosta-mærkede pallerammer og kasser, der er leveret af Hosta Industries A/S krediteres køber, når disse er returneret til Hosta Industries A/S' domicil.

4.3. Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 10 dage, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente på 1% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato.

5. Ejendomsret
5.1. Leverancer fra Hosta Industries A/S forbliver virksomhedens ejendom, indtil fuld betaling er erlagt.

6. Ansvar for mangler
6.1. Køber har pligt til at undersøge leverancen hurtigst muligt og  senest 8 dage fra levering. Enhver fejl eller mangel, der konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 14 dage efter modtagelse af leverancen for at kunne komme i betragtning.

6.2. Under alle omstændigheder omfatter Hosta Industries A/S' ansvar alene mangler, der konstateres senest 1 år fra den dato, hvor leverancen overgik til købers disposition. 

6.3. I tilfælde af fejl eller mangler er Hosta Industries A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse ved at foretage reperation eller udskiftning efter eget valg. Det bemærkes at eventuelle fejl og mangler ved en leverance ikke berettiger køber til afslag i prisen og ej heller til at ophæve aftalen.

6.4. Anerkender Hosta Industries A/S at der foreligger en fejl eller mangel ved en leverance, skal køber returnere det mangelfulde produkt til Hosta Industries A/S for købers egen regning og på købers risiko.

6.5. I situationer der falder udenfor ovenstående, bærer Hosta Industries A/S intet ansvar for mangler. Dette gælder således ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab og omkostninger.

7. Produktansvar
7.1. For produktansvar henvises til de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Det bemærkes dog at Hosta Industries A/S dog aldrig kan holdes ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.

7.2. Hosta Industries A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af emnet

a) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand,

b) på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager.

7.3. Køber skal holde Hosta Industries A/S skadesløs i den udstrækning virksomheden pålægges ansvar over for tredjemand i forbindelse med sådan skade eller sådant tab, idet Hosta Industries A/S, jævnfør ovenstående, ikke har ansvar for køber i en sådanne tilfælde.

8. Lovvalg og værneting
8.1. Enhver tvist, der måtte opstå imellem Hosta Industries A/S og køber, skal afgøres i henhold til dansk ret og med Retten i Aalborg som værneting. 

Stålspecialist i fremgang er åben over for købs- og salgsdialog

En stigende brug af robotter har været med til at øge effektiviteten hos Hosta Industries, som samtidig sælger mere til kunder i ind- og udland. Med en stigende efterspørgsel og en større grad af automatisering har grundstenene været lagt til vækst for Hosta Industries i det seneste regnskabsår. I regnskabsperioden, som løb frem til udgangen af juni, steg selskabets overskud med 67 pct. til 6,0 mio. kr. efter skat. Det var et af de bedste resultater nogensinde for den mere end 40 år gamle familieejede virksomhed.

 

Læs mere

Kontakt

Hosta Industries A/S 

Gørtlervej 1
DK-9320 Hjallerup

Tlf. +45 9828 1677
hosta@hosta.dk

Find kontaktperson